Algemene Voorwaarden Arrangementsprijzen en Betaling.

Prijzen en BTW.

  • Alle door Amsterdam River Concerts B.V. opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
  • Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.
  • Minimale afname voor het Andrea Bocelli Dinner Concert is vier arrangementen.
  • Betalingstermijn. Facturen zullen door de kopers van arrangementen worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur en betaallink vermelde betalingscondities.

 

General Terms and Conditions Package Prices and Payment.

Prices and VAT.

  • All prices quoted by Amsterdam River Concerts B.V. include VAT and other levies imposed by the government, unless explicitly stated otherwise.
  • Payments must be made including VAT and/or other levies.
  • Minimum purchase for the Andrea Bocelli Dinner Concert is four arrangements.
  • Terms of payment. Invoices will be paid by the buyers of packages according to the agreed payment conditions stated on the invoice and payment link.

 

Privacy verklaring

Alle (persoons)gegevens van de klanten/klanten van Amsterdam River B.V. worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de betaallink, facturen en het versturen van bestelde tickets per post. Namen en adressen worden niet voor andere doeleinden gebruikt of gedeeld met derden.

Privacy statement

All (personal) data of the Amsterdam River B.V. clients/customers will only be used for sending the payment link, invoices and sending ordered tickets by mail. Names and addresses will not be used for any other purposes or shared with third parties.